Cestovanie autobusom
Držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, v prímestskej a diaľkovej doprave má nárok na výhodné osobitné cestovanie.
Osobitné práva niektorých cestujúcich
             -Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi /držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S/ a ich sprievodcovia. U zrakovo postihnutých osôb môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.
             -Pre choré osoby, invalidov a tehotné ženy sa v každom vozidle musí vyhradiť a zreteľne označiť najmenej šesť miest na sedenie. Cestujúcim ťažko postihnutým na zdraví, ktorým sa osobitným predpisom poskytli mimoriadne výhody, sa musí umožniť nástup do vozidla všetkými dverami určenými pre cestujúcich. Všetkými dverami určených pre cestujúcich sa môže nástup do vozidla umožniť aj cestujúcim viditeľne poškodeným na zdraví.
             -Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.
             -Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je povolená.

Zľavy v diaľkovej doprave
Zľava je 40-50% z ceny obyčajného cestovného, ak ste držiteľom preukazu ZŤP-S, zľava sa poskytuje i sprievodcovi za podmienky, že lístok je predaný do tej istej stanice výstupnej stanice ako držiteľovi preukazu ZŤP-S.
Ak je sprievodcom vodiaci pes, ten je prepravovaný bezplatne. (Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ZŤP-S sprevádza súčasne sprievodca a pes, zľava sa poskytuje iba jednému z nich).
Zľavy v prímestskej doprave
Zľava je 50% z ceny obyčajného cestovného, ak ste držiteľom preukazu ZŤP-S, nárok na obdobnú zľavu má aj sprievodca za podmienky, že je lístok predaný do tej istej výstupnej stanice ako držiteľovi preukazu ZŤP-S.
Ak je sprievodcom vodiaci pes, ten je prepravovaný bezplatne. (Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ZŤP-S sprevádza súčasne sprievodca a pes, zľava sa poskytuje iba jednému z nich).

Zľavy v medzištátnej doprave
Pri cestách do zahraničia nevzniká držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S nárok na osobitné cestovné. Zľavy sa nájdu v kategórii deti, žiaci a študenti, dospelí a seniori.
Linky bezbariérovej dopravy
Niektoré mesta na Slovensku zaviedli do prevádzky autobusy prispôsobené a prednostne určené pre telesne postihnutých cestujúcich, ktorí sa prepravujú pomocou invalidného vozíka. Takmer všetky spoje týchto liniek, tzv. garantované, sú pravidelné. O týchto linkách sa treba telefonicky informovať na čísle Dispečingu DPM príslušného mesta.

Poznámka
Na Slovensku existuje viac dopravcov a každá SAD poskytuje iné zľavy. Treba sa informovať na dispečingu dopravného podniku mesta alebo priamo u vodiča autobusu o príslušnej zľave na preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.

                                                                                                                                                  -ib-
Späť na obsah
Späť na obsah