Mestská hromadná doprava
Mestská hromadná doprava (ďalej len MHD) je systém hromadnej prepravy cestujúcich v rozsahu urbanizovaného územia v rámci jednej obce alebo mesta.

Osobité povinnosti dopravcu v Z. z. 168/1996 okrem všeobecných povinností §4 je povinný podľa §8, písmeno e) utvárať podmienky, ktoré umož
ňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi.

Preprava zdravotne postihnutých osôb, starých osôb a tehotných žien.
          -Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, držitelia preukazu
           ZŤP a ZŤP-S a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže  plniť funkciu
           sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.
          -Pre choré osoby, invalidov a tehotné ženy sa v každom vozidle musí vyhradiť a zreteľne
           označiť najmenej 6 miest na sedenie.
          -Cestujúci, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú     
           schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.
          -Staré osoby, tehotné ženy a osoby s malým dieťaťom na rukách majú právo na sedenie.
           Cestujúci pri nástupe týchto osôb je povinný ponúknuť miesto na sedenie.
          -Cestujúci s kočíkom alebo invalidným vozíkom môže nastúpiť a vystúpiť len s vedomím
            vodiča mestskej hromadnej dopravy.

Zľavy v preprave
          -Držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S majú zľavu vrátane invalidného vozíka alebo detského
           kočíka. Osoba alebo pes, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu ZŤP-S majú tiež zľavu.
           Vodiaci pes je v preprave označený pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom.
          -Deti do 6 rokov a deti od 6-15 rokov.
          -Občania nad 70 rokov - treba sa preukázať platným osobným preukazom (občiansky,
           pas...).
          -Žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu č. 29/1984 Zb. .z o
           vysokých školách v znení neskorších predpisov a študenti vysokých škôl podľa osobitného
           predpisu č.131/2002 Zb. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov v dennej forme
           štúdia najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku.

Dôležité upozornenia
          -Jeden invalidný vozík alebo detský kočík sa súčasne nesmú prepravovať. /Výnimočne 
           povoliť prepravu druhého kočíka môže vodič, ak to prevádzkové podmienky na linke
           dovoľujú/.
          -Zákaz prepravovať detský kočík a invalidný vozík v druhom vozidle súpravy. /tzv.
           “harmonikové autobusy“/
          -Cestujúci v blízkosti zdravotne postihnutého cestujúceho je povinný ponúknuť miesto na
            sedenie, ak je označené miesto pre ZP obsadené.
          -Preprava detí do šiestych rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je
           dovolená.
          -Najdôležitejšie informácie a ostatné novinky MHD sa sajú zistiť aj cez telefón na
           WAP.IMHD.SK
Späť na obsah
Späť na obsah