Osobitné označenie vozidiel č.01

Zákon 510/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č.315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon NRSR č.372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Kto vydá preukaz a osobitné označenie vozidiel č. 01?
Vydanie preukazu osobitného označenia vozidla a osobitného označenia zabezpečuje odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania miestne príslušných obvodných úradov /bývalé Krajské úrady/ podľa miesta trvalého pobytu.

Osobitné označenie sa môže používať na:
   - vozidle prepravujúcom ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na    individuálnu prepravu
   - vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou

Ako získať preukaz a osobitné označenie vozidiel č. 01?
Treba podať písomnú žiadosť o vydanie osobitného označenia č.01 a preukazu na obvodný úrad v krajskom meste, podľa trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť môže podať i splnomocnenec, ktorú určí osoba ŤZP. Na splnomocnenie treba podpis úradne overiť (overenie podpisu na príslušnom Mestskom úrade - matričné oddelenie alebo notár).

Čo treba predložiť k žiadosti?
-doklad totožnosti postihnutej osoby (ak ide o dieťa do 15 rokov, tak rodný list dieťaťa a doklad totožnosti  zákonného zástupcu)
-preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
-posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s uvedením, že občan je odkázaný v oblasti mobility na individuálnu prepravu (Z. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov/
-alebo posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s uvedením, že občan v oblasti komunikácie má obmedzenú schopnosť dorozumievania sa v dôsledku narušenia sluchových funkcií
-odovzdať pôvodné /predchádzajúce/ označenia a pôvodný preukaz označenia vozidla (ak ste boli jeho držiteľom)
-Kolkovú známku v hodnote 100,-Sk /správny poplatok/.

Kde získať tlačivo?
Tlačivo na vyplnenie je možné získať na príslušnom obvodnom úrade v krajskom meste podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Platnosť preukazu?
Preukaz osobitného označenia vozidla sa vydáva bez časového obmedzenia.

Čo v prípade straty?
V prípade straty, poškodenia uvedených dokladov, je možné ich nahradiť písomným čestným vyhlásením.

Povinnosti vodiča?
Vodič vozidla prepravujúci ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a označeného osobitným označením je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe tento preukaz a na výzvu policajta sa ním preukázať od 1. novembra 2004.
Označenie je povinný odstrániť z vozidla, ak toto sa nepoužíva na účely, na ktoré je osobitné označenie určené. Neoprávnené používanie osobitného označenia vozidla č. 01 je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 10 000,- Sk.

Ako je to v praxi?
Príklad: vodič vezie do sociálneho zariadenia, školy, nemocnice dieťa po diaľnici, nemusí mať diaľničnú známku. Späť ide do trvalého bydliska sám a diaľničnú známku si nezakúpil. Odporúča sa /vlastná skúsenosť, občianske združenia, rodičia telesne postihnutých detí/ si zo zariadenia vyžiadať potvrdenie, že sa „návšteva“ uskutočnila. Potom je už len o empatii či dobrej vôli pána policajta, či skutočnosť uzná a pustí vodiča bez pokuty.

Spracovala: -ib-

Späť na obsah
Späť na obsah