Parkovací preukaz  a diaľničné známky

Osobitné označenie vozidla
Osobitné označenie motorového vozidla (ďalej OMV) č. O1 sa vydáva podľa zákona č.315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Označenie sa vydáva občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu OMV. Držitelia osobitného označenia nemusia po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, ak pri tom neohrozia bezpečnosť cestnej premávky. Pre tieto vozidlá neplatí dopravná značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľa s nápismi „okrem zásobovania, len zásobovanie alebo okrem dopravnej obsluhy, len dopravná obsluha“. Zárove
ň sú oprávnení využívať vyhradené parkoviská so symbolom označenia č. O1.

Vyhradené parkovisko
Na vyhradenom parkovisku môže parkovať osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ak má rozhodnutie ÚPSVR, že je odkázaný na individuálnu prepravu, musí byť držiteľom parkovacieho preukazu alebo osobitného označenia O1. /Netolerantný vodiči riskujú od 1. júna 2010 za nesprávne parkovanie na vyhradenom parkovisku pokutu vo výške 150€, ak zaplatia na mieste/.
Ak držiteľ parkovacieho preukazu alebo osobitného označenia č.O1  má záujem o vyhradené parkovisko pre svoje osobného motorového vozidlo  napríklad na parkovisku pri bytovom dome, musí písomne podať žiadosť podľa trvalého bydliska na príslušný MsÚ - oddelenie stavebných činností.
Žiadosť musí obsahovať fotokópie: preukaz  ZŤP-S, parkovací preukaz alebo osobitné označenie č. O1, posudok ÚPSVR, náčrt parkovacieho miesta, kde má byť vyhradené parkovacie miesto, technický preukaz a fotokópia rozhodnutia pe
ňažného príspevku na kúpu OMV a peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením OMV.
V prípade neplnoletého dieťaťa  žiada zákonný zástupca dieťaťa o osadenie dopravnej značky a doplnkovej tabuľky pre EVČ vozidla. Vyhradené parkovisko sa môže doplniť vodorovným označením na zemi.

Diaľničné známky
Výnimka z platenia úhrady za používanie diaľnice platí pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ZŤP), ktorým je poskytovaný pe
ňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla podľa zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Parkovací preukaz ZŤP nie je dostačujúci doklad na výnimku, treba aj doklad o poberaní príspevku.

Doklady potrebné pri kontrole políciou
Poberanie príspevku prepravovaná osoba preukáže rozhodnutím ÚPSVR. Fyzická osoba s ŤZP nemusí byť vlastníkom osobného motorového vozidla, ale
1.)musí sedieť vo vozidle a preukázať sa kópiou rozhodnutia o pe
ňažnom príspevku a parkovacím preukazom
2.)vodič, ktorý pre fyzickú osobu ZŤP ide alebo ju odviezol musí mať kópiu rozhodnutia o pe
ňažnom príspevku a zároveň doklad o umiestnení tejto osoby do domova služieb, školského zariadenia, zdravotníckeho zariadenia a pod.

Platnosť výnimky
Výnimka z platenia úhrady za používanie diaľnice má platnosť len na území Slovenskej republiky a týka sa len tých fyzických osôb, ktorým bolo vydané rozhodnutie ÚPSVR o pe
ňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou OMV. /Občania ČR majú pltnú výnimku len na území ČR a na našom území sú povinní označiť svoje vozidlo platnou slovenskou nálepkou./

Parkovací preukaz je určený
- pre fyzické osoby ZŤP, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu OMV
- pre fyzické osoby s praktickou slepotou oboch očí alebo pre FO s ŤZP s úplnou slepotou

Umiestnenie parkovacieho preukazu
Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.
Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravovanou osobou, ktorá je jeho držiteľom. Ak sa na tento účel nepoužíva, vodič je povinný parkovací preukaz odstrániť.
Od 1.1.2009 sa vydávajú nové preukazy. Osobitné označenia vozidla prepravujúce ZŤP osobu alebo ťažko pohybovú osobu odkázanú na individuálnu prepravu vydané do 31.12.2008 zostávajú v platnosti, kým nebude vydaný nový parkovací preukaz, najneskôr však do 31.12.2013.

Potrebné doklady pri vybavovaní parkovacieho preukazu
Parkovací preukaz sa vymie
ňa za nový alebo sa vybavuje nový na príslušnom ÚPSVR, /podľa trvalého bydliska/, oddelenie posudkových činností na základe vydaného posudku, kde je občan odkázaný na individuálnu prepravu. Parkovací preukaz sa nevystavuje na počkanie.
Treba doložiť vyplnenú žiadosť, identifikačný doklad /občiansky preukaz, pas/, 2x fotografiu s rozmerom 3x4cm. O výmenu osobitného označenia č.O1 vydaného pred 1.1.2009 musí občan písomne požiadať.
Späť na obsah
Späť na obsah