III. Siťajovo predvianočné sympózium Piešťany 4. - 5. 12. 2009

Pozícia sociálneho pracovníka v Národnom ústave reumatických chorôb Piešťany
Bc. Jana Dobšovičová Černáková

Cieľom prezentácie bolo priblížiť iniciatívu za zriadenie pracovnej pozície sociálneho pracovníka odborníkom - reumatológom. Pokúsili sme sa o pretlmočenie významu sociálnej opory pre pacienta, ako aj význam svojpomocných skupín a odvážili sme sa načrtnúť spôsoby riešenia, ako zriadiť pracovnú pozíciu sociálneho pracovníka v NÚRCH Piešťany.
Iniciatíva za zriadenie pracovnej pozície sociálneho pracovníka vznikla v roku 2008 zo strany pacientov a členov o.z. LPRe SR, a to z dôvodu potreby riešiť špeciálne sociálne problémy spôsobené reumatickým ochorením. Povzbudením k iniciatíve bola aj výzva zo strany EULAR/PARE, aby na národných úrovniach vznikali v zdravotníckych zariadeniach špeciálne pracoviská - poradenské centrá SOCIÁLNEJ PRÁCE.
V roku 2009 sa touto témou zaoberala Rada vlády SR pre občanov so ZP a iniciovala novelu zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,...., aby boli sociálne sestry a sociálni pracovníci zaradení do tímu odborníkov v zdravotníckych zariadeniach. 
SOCIÁLNA PRÁCA je pre klienta zdrojom informácií o sociálnej politike štátu a o možnostiach pomoci, o sociálnych dôsledkoch ochorenia a možnostiach vyrovnať sa s nimi, získavanie poznania, že človek nie je s ochorením sám, čím získava dôležitý pocit spolupatričnosti a na základe nových poznatkov má väčšiu nádej na znovuzaradenie sa do pracovnej činnosti, alebo úspešnejšej sociálnej rehabilitácie. Klient je prostredníctvom sociálnej práce informovaný o možnostiach konkrétnej sociálnej pomoci, službách a možnosti kompenzácie jeho ŤZP.
SOCIÁLNY PRACOVNÍK, ako aj psychológ, sú pomocníkmi lekára, dopĺ
ňajú jeho medicínsku funkciu pri liečbe o psychologický a sociálny rozmer. Pacient/klient sa v zdravotníckom zariadení zvyčajne najskôr stretáva s diagnostikou, potom mu je stanovená liečba a rehabilitačný program, v prípade potreby mu je poskytnutá psychická pomoc, ale aj rady a odporučenia dietológa. V neposlednom rade aj sociálna pomoc a poradenstvo patria ku komplexnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, čím nepriamo tvoria odbornú podporu pacienta pri liečbe.
Ku komplexnej starostlivosti v občianskej spoločnosti patrí aj pôsobenie a prínos tretieho sektora. V našom prípade je to činnosť LIGY PROTI REUMATIZMU SR, ktorá vznikla v r.1990, má teda už 20. ročnú tradíciu, cca 2 800 členov, 19 MP, Sekciu mladých reumatikov a Klub Kĺbik. Nápl
ňou činnosti LPRe SR je aj sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, publikačná činnosť a ďalšie. No nesmieme zabudnúť, že čiastočne supluje aj prácu sociálneho pracovníka smerom k členom občianskeho združenia.
Nápl
ňou práce sociálneho pracovníka v zdravotníckom zariadení by mali byť bezprostredné služby klientom, ako sú sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, analýza sociálnej situácie, sociálna prevencia, sociálna diagnostika a prognózovanie, krízová intervencia, poradenstvo občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, sociálna terapia. No v tomto prípade najskôr zriadenie, koordinovanie, a potom organizovanie pracoviska sociálnej práce.
To, že zriadenie pracovnej pozície v zdravotníckom zariadení je potrebné a žiadané, sa nám potvrdilo aj prieskumom a zistili sme, že z 80 oslovených respondentov sa za zriadenie pracovnej pozície sociálneho pracovníka v NÚRCH vyslovilo až 93,75% opýtaných.
Ponúkajú sa nám zatiaľ 3 kroky riešenia, ako zriadiť pracovnú pozíciu sociálneho pracovníka v NÚRCH a to:
1.že spojíme sily a prejavíme spoločnú vôľu odborníkov z vedenia NÚRCH a LPRe SR a budeme deklarovať jednotný názor za vytvorenie pracovnej pozície sociálneho pracovníka v našom zdravotníckom zariadení,
2.že budeme spoločne iniciovať zmenu v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti......., aby boli sociálne sestry alebo sociálni pracovníci opäť zaradení, ako súčasť odborného tímu špecialistov a tým bolo zabezpečené aj financovanie tejto pracovnej pozície,
3.že nadviažeme na predchádzajúce skúsenosti pôsobenia sociálnej práce vo VÚRCH - sociologičky Hedy Siťajovej a sociálnej sestry Marty Jackovej (v r. cca 1960-1985) a vybudujeme nové - moderné pracovisko sociálnej práce v NÚRCH, čím by sa toto naše zdravotnícke zariadenie zaradilo medzi najšpičkovejšie pracoviská svojho druhu u nás i v Európskej únii.

Piešťany 5.decembra 2009

SUMMARY:
Nápl
ňou práce sociálneho pracovníka v zdravotníckom zariadení by mali byť bezprostredné služby klientom, ktorí potrebujú pomoc pri rôznych druhoch ochorenia alebo pomoc ich blízkym. Obsah práce je orientovaný podľa špecifických problémov, ako sú sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, analýza sociálnej situácie, sociálna prevencia, sociálna diagnostika a prognózovanie, krízová intervencia, poradenstvo občanom v hmotnej a sociálnej núdzi alebo sociálna terapia. Sociálny práca v zdravotníctve je veľmi významná z hľadiska preventívnych opatrení, ako aj zamedzenia prehlbovania zdravotných problémov ľudí. V zahraničí je poradenská činnosť odborníkov významne podporovaná poisťovňami. Aj v tomto prípade platí, že investícia do preventívnych aktivít je oveľa nižšia ako samotná, niekedy veľmi náročná a dlhodobá liečba chronického ochorenia.


Späť
Späť