Práca a invalidný dôchodok

Je
možné súčasne pracovať a poberať invalidný dôchodok? 
V súčasnosti je možno pracovať, či na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, prípadne podnikať a výška invalidného dôchodku sa nebude krátiť. Právna legislatíva umožňuje poberanie invalidného dôchodku a mzdy za prácu bez krátenia.

Ako hľadať prácu so zdravotným obmedzením?
Hľadanie práce je náročná činnosť na čas, peniaze i energiu.  Môže pomôcť úrad práce /rekvalifikačné kurzy/, denná tlač /knižnica, kluby/. Cestovať na konkurzy, oslovovať známych a priateľov, pracovné agentúry, internet /www.profesia.sk/, agentúry podporovaného zamestnania, veľtrhy a prezentačné akcie /Burzy práce, Trhy práce v rôznych mestách Slovenska/, vývesky alebo priame oslovovanie firiem. Nie je to ľahké, ale výsledok je odmenou, štartom zaradiť sa do pracovného procesu, nebyť izolovaný, integrovať sa do spoločnosti. Nepodceňovať sa a reálne zhodnotiť svoje možnosti.

Čo je podporované zamestnanie a komu je určené? 
Cieľom podporovaného zamestnávania je podporovať klientov, aby si našli prácu a udržali si miesto na vytvorenom trhu práce. Podpora je poskytovaná podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho človeka. Určené je pre osoby znevýhodnené na trhu práce - ľudia s telesným, duševným alebo zmyslovým postihnutím.

Čo činnosti poskytuje APZ?
Poskytuje odborné poradenstvo, zisťuje schopnosti a odborné zručnosti občanov so ZP a dlhodobo nezamestnaným vzhľadom na požiadavky trhu práce, vyhľadávanie vhodného zamestnania pre ZP, dlhodobo nezamestnaných a jeho sprostredkovanie,  poskytovanie poradenstva pri riešení problémov počas ich zamestnania, pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so ZP.

Agentúry podporovaného zamestnania (APZ)?
APZ, Robotnícka 12, 974 01 Banská Bystrica, 0915/835 090, 048/414 77 92
apzbb@changenet.sk <mailto:apzbb@changenet.sk>
APZ, Kolárska 14, 811 06 Bratislava, 02/527 336 76
apzno@changenet.sk <mailto:apzno@changenet.sk>
APZ, Ružindolská 11, 917 11 Trnava, 033/551 19 55
apz@kruhno.sk <mailto:apz@kruhno.sk>, kruh@kruhno.sk <mailto:kruh@kruhno.sk>
APZ, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, 057/446 31 01
apzvt@changenet.sk <mailto:apzvt@changenet.sk>
Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia
Kostlivého 19, 821 03 Bratislava, 02/43 412 253
agaut@stonline.sk <mailto:agaut@stonline.sk>

Poradensko - informačné centrá pre občanov so ZP pri úradoch PSV a R?
Žilina, Hurbanova 16, 041/244 02 19
Košice, Dvorkinova 7, 055/671 97 42
Spišská Nová Ves, Odbojarov 53, 053/244 01 09
Prievidza, Červeňa 34, 046/244 04 57
Rimavská Sobota, Gorkého 12, 047/244 94 74
Centrum pre sociálnu a pracovnú rehabilitáciu IPR, Mokrohajská 1, 02/54 13 54-55
/poskytuje služby pre Bratislavu/

Aké sú poskytované príspevky na podporu zamestnávania občana ZŤP?
-
príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie
- príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej   zárobkovej činnosti
- príspevok na činnosť pracovného asistenta
- príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Čo sú chránené dielne a chránené pracoviská a pre koho sú určené?

Chránené dielne a chránené pracoviská sú pracoviská zriadené fyzickou alebo právnickou osobou, kde pracuje najmenej 50% občanov so zdravotným postihnutím,
- ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce
- alebo pracoviská, na ktorých sa občania so ZP zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.
Chránené dielne alebo chránené pracoviska sú pre občanov so zdravotným postihnutím, musia spĺňať podmienku, že pokles ich schopností vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 40%.

Kto je pracovný asistent, aké činnosti vykonáva (PA)?
PA pomáha pri výkone pracovnej činnosti a osobných potrieb v priebehu pracovného času. PA zhotovuje písomnosti podľa diktátu zamestnanca, pre ktorého vykonáva PA, poskytuje sprievodcovskú službu v budovách pri vybavovaní pracovných záležitostí, telefonický kontakt, zabezpečuje nástroje, prípravky k práci, zabezpečuje úpravu pracoviska podľa individuálnej potreby občana so ZP, doprava na miesto výkonu zamestnania a späť, napomáha pri dodržiavaní hygieny práce a stravovania, napomáha pri osobných potrebách zamestnanca (toaleta, zníženie nepriaznivých momentov - hádka, hluk, chlad), príprava pracoviska na nasledujúci deň a iné.

Kto poskytuje príspevok na PA, ako sa vypočíta?
Príspevok na PA poskytuje úrad, v ktorého územnom pôsobení je chránené pracovisko. Poskytuje sa mesačne najviac vo výške 90% celkovej ceny práce na činnosť PA. V praxi sa vypočíta z priemernej mzdy občana v hospodárstve SR. Výška príspevku sa stanovuje podľa počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú v starostlivosti PA, počtu hodín pracovného času, po ktorý sa vykonáva pracovná asistencia.

Podľa mňa treba odstraňovať bariéry, ktoré znižujú rovnosť príležitostí pre vstup ZŤP na trh práce.  Rešpektovať človeka so špeciálnymi potrebami, pretože nikdy nevieme či sa aj my neocitneme na druhom brehu.  Treba si uvedomiť, že osoby so zdravotným postihnutím sú rovnako produktívne a spoľahlivé ako ostatní zamestnanci. Osoby so špeciálnymi potrebami sú vďačné, vážia si prácu a zostávajú častejšie u jedného zamestnávateľa. Nie sú lepší, ba ani horší. Sú len iní. Majú hendikep.

                                                                                                                                                      -ib-
Späť na obsah
Späť na obsah