Výhody držiteľa preukazu ZŤP a ZŤP-S

Zľavy držiteľa preukazu zdravotne ťažko postihnutého alebo zdravotne ťažko postihnutého so sprievodcom  sú rôzneho druhu. O aké výhody sa jedná?
- Kultúrne a športové podujatia, spoločenské a verejné podujatia, divadelné predstavenia, koncerty, lanovky a iné. Treba povedať, že nie vždy a všade sa zľavy pre zdravotne ťažko postihnutých poskytujú, ak sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP-S. Treba sa vždy informovať u organizátora alebo priamo v pokladni pri kúpe vstupenky. Na filmové predstavenie sa zľava neposkytuje, ak sa film premieta v divadle. Divadelné predstavenie môže byť tiež bez zľavy, ak organizátorom predstavenia je iná inštitúcia, ako tá, kde sa predstavenie uskutočňuje.
Ak ste držiteľom preukazu ZŤP-S máte nárok na zľavu, a zľava sa poskytuje aj doprovodnej osobe /sprievodcovi/ a hradí tiež zľavnený lístok. /napr. lístok na lanovku vo Vrátnej, v Tatranskej Lomnici, vstupenka do ZOO Bojnice, Bratislava, Košice, Bojnický zámok, Westernové mestečko Liptovský Mikuláš, Beckovský hrad a iné/.
- Cestovanie v MHD je bezplatné, treba sa preukázať platným preukazom ZŤP, ZŤP-S a dokladom totožnosti /občiansky preukaz/. Cestovanie prostriedkami SAD a ŽSR sa treba vopred informovať o možnej zľave pri kúpe lístka.
- Poplatok za komunálny odpad  pre držiteľa ZŤP môže poskytnúť mesto, obec. Je to individuálne, závisí to od schválenia zastupiteľstva toho ktorého mesta alebo obce. Nie je to povinné.
- Povinné poistenie motorového vozidla sa dá získať so zľavou až 50% z ceny poistky, ak ste majiteľom auta a vlastníte preukaz ZŤP. Zľavu poskytuje poisťovňa Kooperatíva na základe doloženia fotokópie platného preukazu ZŤP alebo ZŤP - S. Garancia poisťovňa osobám so zdravotným postihnutím udeľuje zľavu 50%.
- Od koncesionárskych poplatkov je občan ZŤP oslobodený podľa zákona NR SR č.68/288 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované ST a SR.  Viac informácií na pošte alebo u vyberateľa.
- Parkovacie miesta, ak sú vyhradené, označené informačnou tabuľou o počte parkovacích miest pre zdravotne postihnutých tiež poskytujú zľavu na základe sa preukázania preukazom ZŤP a preukazom totožnosti. Za parkovanie motorového vozidla sa neplatí.
Ak je parkovisko súkromné a má vyznačené miesto i pre ZŤP občana, zvyčajne poskytuje zľavu na prkovanie. Je to individuálne. Môže sa stať, že vyhradené parkovisko majú, ale zľavu neposkytujú..
O poplatkoch v lekárni, v zdravotníckom zariadení sa treba informovať o možnostiach zliav.
Oslobodenie od správnych poplatkov.
Poplatok za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, ak bol stratený alebo odcudzený a to i opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
Poplatok za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie.
Poplatok za vydanie rozhodnutia pre občana ZŤP, držiteľa preukazu ZŤP na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom.
Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba ťažko zdravotne postihnutá alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím.
Osoby, ktorým sa vykonáva zmena údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení či pozastavení spôsobilosti na právne úkony sú oslobodené od poplatkov.
Osobná skúsenosť.
Mám skúsenosť s poskytovaním zliav, niekedy je to nepatrná zľavy a inokedy výrazná. Dôležité je, aby sme sa vždy informovali. Divadlo, kino, parkovisko, lanovky, komunálny odpad, poistenie osobného motorového vozidla a koncesionárske poplatky mám overené a hodnotím to veľmi pozitívne.
Stretla som sa  napríklad u kaderníka, na pedikúre, vo foto, u advokáta a raz u stomatológa. Po využití ich služieb opakovane mi začali poskytovať zľavu z vlastnej iniciatívy. Veľmi milo ma prekvapili.
Výmena preukazu.
Preukazy ZŤP a ZŤP-S vydávajú a vymieňajú príslušné pracoviská oddelení posudkových činností na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska.
Zmenou zákona nastali zmeny i v praxi. Terajšie preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa budú postupne vymieňať za nové. Ak na zadnej strane preukazu ZŤP alebo ZŤP-S vpísané preukaz platný do: “Bez časového obmedzenia“, budú sa vymieňať priebežne až do roku 2013. Ostatné preukazy ZŤP s platnosťou do určitého termínu majú platnosť určenú dátumom. Po ukončení platnosti treba navštíviť príslušný ÚPSV a R podľa trvalého bydliska žiadateľa. Pri vybavovaní preukazu treba vypísať žiadosť, doložiť dve aktuálne fotografie a preukaz totožnosti. Preukaz ZŤP a ZŤP-S sa vybaví na počkanie v stránkové dni.
Preukaz ZŤP a preukaz ZŤP-S je platný len s predloženým občianskym preukazom. Stratu preukazu treba ohlásiť úradu, ktorý ho vydal. Zneužitie preukazu je trestné.

Späť na obsah

Späť na obsah