Kompenzačné príspevky

  
Poskytovanie kompenzácií zdravotne ťažko postihnutým (ďalej ZŤP) občanom je v súčasnosti v SR upravené Zákonom o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších doplnkov.
V rámci tohto zákona sa ZŤP občanov týka časť obsahujúca ustanovenia o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu a peňažného príspevku na zaopatrenie.
Treba zdôrazniť, že na jednotlivé druhy kompenzácie nie je právny nárok. Záleží preto na posúdení konkrétneho prípadu a príslušného úradu, aké kompenzácie žiadateľovi prizná.
V tejto časti sa budem venovať § 58 Peňažný príspevok na osobnú asistenciu (ďalej OA).

Ako je definovaná v zákone osobná asistencia?
   Osobná asistencia je zameraná na zmiernenie znevýhodnenia a na prekonávanie znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám občianskeho vybavenia, na umožnenie styku so spoločenským prostredím, na sprístupnenie informácií a na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov alebo nevyhnutných prác v domácnosti alebo iných činností, ktoré občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje osobný asistent, prípadne osobní asistenti.
Zákon vymenúva základné druhy pomoci - činnosti: vstávanie, líhanie, osobná hygiena, vyprázdňovanie čriev a mechúra, podávanie jedla, upratovanie, pranie, dorozumievanie (písanie, predčítanie pre nevidiacich, tlmočenie v posunkovej reči...), preprava, štúdium, zamestnanie, športová, kultúrna, duchovná a spoločenská činnosť. /činností je viac, tieto sú len náhodne vybraté/

Kto je užívateľ osobnej asistencia?
  
Užívateľom osobnej asistencie môže byť občan od 6 do 65 rokov veku, ktorý bude posudkom príslušného úradu uznaný za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kto je osobný asistent?
Osobný asistent je človek, ktorý dobrovoľne dáva svoju fyzickú silu do služieb človeka s postihnutím, s ktorým uzavrel zmluvu o výkone OA.

Aký by mal byť užívateľ osobnej asistencia a aký by mal byť osobný asistent?
   Užívateľ osobnej asistencie: trpezlivý, slušný a zodpovedný
Osobný asistent: empatický, slušný, zodpovedný, má mať záujem o takúto prácu

Čomu predchádzame, alebo čo je účelom osobnej asistencie?
   Predovšetkým predchádzame izolácii človeka s postihnutím. Odbremeneniu a nepreťažovaniu rodinných príslušníkov, zabraňovaniu rozpadu rodiny z dôvodu potreby starostlivosti o člena rodiny, umiestnenia člena rodiny so zdravotným postihnutím do sociálneho zariadenia.
Účelom kompenzácie nie je odstraňovať architektonické bariéry, ale umožniť občanovi ZŤP prekonať existujúce bariéry.

Formy hľadania osobných asistentov?
  
Je viac spôsobov, najľahší je hľadanie v okruhu svojich známych. Výhodou je, že ľudia, ktorí prejavia záujem, sú vždy odporúčaní niekým, tak nie sú to celkom neznáme osoby.
Ďalším spôsobom je inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch - noviny, rádio, internet ... Najlepšie je inzerovať v miestnej lokalite, regióne a podobne. V inzeráte treba vždy čo najpresnejšie, najvýstižnejšie vyjadriť svoje požiadavky na OA. Ďalším spôsobom je obrátenie - oslovenie Agentúry osobnej asistencie, kde  treba požiadať o pomoc a poradenstvo.

Čo má obsahovať zmluva o výkone OA?
   Medzi užívateľom OA a osobným asistentom sa uzatvára zmluva o výkone OA na dobu neurčitú alebo určitú. Aj na dva týždne, ak je to potrebné. Zmluva má presne vymedzené: čas, kedy sa bude služba poskytovať, v akom časovom rozmedzí, aké úkony bude OA vykonávať a v zmluve je stanovená tiež odmena OA, Zmluva sa podpisuje trojmo a svojím podpisom súhlasia obidve strany s podmienkami, pravidlami a povinnosťami.

Pracovne-právne postavenie?
   Vzťah medzi užívateľom osobnej asistencie a osobným asistentom je rovnoprávny a rovnocenný
bez pocitu závislosti. Medzi užívateľom a osobným asistentom nevzniká pracovný pomer. Osobný asistent je povinný každý mesiac odovzdať na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny tlačivo „Výkaz odpracovaných hodín“ s podpisom osobného asistenta, podľa ktorého pracovník sociálneho odboru vypočíta výšku príspevku na OA. Vo výkaze treba uviesť úkony osobných asistentov s uvedením dátumu výkonu. Výkaz treba odovzdať najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, kedy bol OA vykonaná.

Registračná a oznamovacia povinnosť OA?
   Osobný asistent má povinnosť sa zaregistrovať u svojho správcu dane podľa trvalého bydliska a podať tlačivo „Prihláška k registrácii daňovníka FO“ do 30 dní od podpisu zmluvy. Daňový úrad pridelí registrovanému daňovníkovi IČO - daňové identifikačné číslo a vydá o registrácii osvedčenie.

Príjem z OA podlieha dani z príjmu?
   Osobný asistent má povinnosť priznať príjem za kalendárny rok a podať daňové priznanie najneskôr do 31. marca.  Povinnosť zaplatiť daň 19 % z príjmu OA, ak je ročný príjem osobného asistenta vyšší ako 45 tis. daňové priznanie podávať musí. Môže si uplatniť paušálne výdavky 40 % z príjmu.

Výška odmeny osobnému asistentovi?
   Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je 55 Sk za 1 hodinu OA, čo je dané zákonom. Užívateľ  je povinný po obdržaní príspevku vyplatiť osobným asistentom odmenu za odpracované hodiny.
Odmena sa vypláca „proti podpisu“, slúži to pre dobré vzťahy a predchádza sa tým k nedorozumeniam.

Čo je dôležité vedieť?
Peňažný príspevok na OA nemôže byť poskytnutý blízkej osobe (okrem výnimky, keď užívateľ má určených 14 a viac hodín OA na deň)
Pri prekročení dvojnásobku životného minima zákon vymedzuje participáciu občana na platení osobnej asistencie.

Ukončenie pracovnej dohody?
   Môže nastať bez udania dôvodu alebo okamžite z dôvodu a túto skutočnosť oznámi OA príslušnému ÚPSV a R zaslaním kópie o odstúpení od zmluvy- pracovnej dohody.
Po ukončení pracovnej dohody OA nahlási - odhlási sa aj z evidencie príslušného Daňového úradu.

Kontakty na bezplatné poradenstvo OA?
   Agentúra osobnej asistencie, poskytuje komplexné poradenstvo o osobnej asistencii ako formy pomoci ľuďom s postihnutím. Pre oblasť Bratislavy a Prešova vedú databázu OA a databázu užívateľov OA a pomáhajú pri sprostredkovaní vhodného OA. Agentúra pôsobí ako poradenská inštitúcia.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - OMD v SR, Banšelova 4, 821 04 Bratislava
omd@omdvsr.sk <mailto:omd@omdvsr.sk>, č.t.:02/434 116 86
Združenie zdravotne postihnutých - ZOM Prešov, Karpatská 18, 080 01 Prešov
zompresov@zompresov.sk <mailto:zompresov@zompresov.sk>, č. t.:051/77 014 99

Záver!
   Zamyslime sa nad vetou, ktorú vyslovil A. Ratzka - muž s ťažkým telesným postihnutím na elektrickom vozíku, ktorý myšlienku osobnej asistencie pomohol presadiť u nás: „Nechcem len čakať a dúfať, že ma niekto bude mať natoľko rád, že ma príde dať na záchod“.
  
                                                                                                                    Spracovala: -ib-

Kľúčové slová:
osobná asistencia, asistent, ŤZP, izolácia, kompenzácie, peňažné príspevky,      Agentúra osobnej asistencie

Zdroje: informačná brožúrka pre užívateľov a poskytovateľov OA, internetové stránky,                   informácie poskytnuté pracovníkom na ÚPSV a R, Daňového úradu
Späť na obsah
Späť na obsah