Zmeny v osobnej asistencii!

Podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia č. 447/2008 Z. z. nastali zmeny, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2009.
Zmenila sa hodinová sadzba za výkon OA!
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu (ďalej len OA) sa zvýšil na 2,49 Eur (75 Sk), za jednu odpracovanú hodinu, pričom v zákone nie je uvedená pevná suma, ale výška príspevku je 1,39% sumy životného minima.
Zmenili sa podmienky za ktorých sa môže vykonávať OA rodinným príslušníkom!
Osobnú asistenciu môže vykonávať rodinný príslušník užívateľa osobnej asistencie, ak užívateľ OA má určený minimálne 3650 hodín ročne. V priemere je to 10 hodín denne. Rodinný príslušník vykonáva len niektoré činnosti a to maximálne v rozsahu 4 hodiny denne.
Rodinní príslušníci môžu vykonávať OA užívateľom, ktorí sú zamestnaní alebo študujú, aj vtedy, ak nemajú minimálny rozsah 3650 hodín ročne. Maximálnom rozsahu 4 hodiny denne.
Za rodinného príslušníka sa podľa zákona považuje aj svokor a svokra.
Zmenil sa zoznam činností OA!
Do zoznamu činností pribudlo polohovanie, starostlivosť o pomôcku (pomôcka je napríklad osobné motorové vozidlo), pomoc pri domácich prácach (upratovanie, pranie, žehlenie a kúrenie). Vyprázdňovanie čriev a mechúra sa presunulo do zoznamu činností v rámci osobnej hygieny. Osobná hygiena sa už nemusí rozpisovať (česanie, kúpanie, umývanie, holenie, úprava nechtov, mejkap). Premiestňovanie už nemôže vykonávať rodinný príslušník.
Nový zoznam neobsahuje činnosti: spoločenská činnosť, kultúrna, pracovná, vybavovanie úradných záležitostí a duchovná činnosť. Namiesto nich treba vpisovať do výkazov novú činnosť: preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľno časových aktivitách.
Rozsah hodín OA sa posúdi každé tri roky za účelom zistenia, či predchádzajúci rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám užívateľa osobnej asistencie, teda fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Zmena v poskytovaní OA po dovŕšení 65. roku!
Peňažný príspevok možno poskytovať aj po dovŕšení 65. roku veku, ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutí aj pred dovŕšením 65 rokov veku. Ak bolo vyplácanie peňažného príspevku na OA pozastavené pre dovŕšenie veku, znova musí podať žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok sa nevypláca automaticky znova.
Zmenil sa vzor výkazu a potvrdenia!
Potvrdenie o vyplatených odmenách, treba mesačne vykazovať pre každého asistenta osobitne. Tlačivo o prevzatí odmeny osobným asistentom treba odovzdať s výkazmi na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Potvrdenie za mesiac január 2009 sa prvýkrát odovzdá s výkazom o výkone OA za mesiac február 2009.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby vykonávajúcej osobnú asistenciu vznikne, ak
a)podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu OA
b)nie je povinne dôchodkovo poistená z iných dôvodov
c)nebol jej priznaný starobný, predčasne starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
d)v čase výkonu OA má trvalý pobyt na území SR
Dôchodkové poistenie osobným asistentom za určitých podmienok môže platiť štát. Ak podľa zmluvy o výkone OA odpracuje osobný asistent fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne (rozsah hodín môže byť aj z viacerých zmlúv o osobnej asistencii) stane sa poistencom štátu na účely dôchodkového poistenia. Podá tlačivo Prihláška na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie podľa trvalého bydliska na Sociálnu poisťovňu - tlačivo Registračný list FO. Štát bude odvádzať odvody na starobné poistenie a invalidné poistenie maximálne počas 12 rokov. Treba priložiť aj zmluvu o výkone osobnej asistencie, kde je uvedený rozsah hodín.
Bližšie informácie a tlačivá!
Informácie a tlačivá poskytujú sociálny pracovníci príslušných ÚPSV a R, tiež ich nájdete na webových stránkach ÚPSV a R, Agentúra osobnej asistencie a tlačivá ohľadne dôchodkového poistenia na web stránkach Sociálnej poisťovne.
Poznámka!
Ak ste boli užívateľom peňažného príspevku na kompenzáciu OA do 31.12. 2008, je nutné zmluvu medzi užívateľom osobnej asistencie a osobným asistentom ukončiť k 31.12.2008 z dôvodu zmeny zákona. Novú zmluvu treba medzi užívateľom osobnej asistencie a osobným asistentom uzatvoriť od 1.1.2009 z dôvodu platnosti nového zákona.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska užívateľa OA vydá nové rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na OA z dôvodu zmeny zákona platného od 1.1.2009. Treba podpísať tlačivo, že sa nebude užívateľ OA voči rozhodnutiu odvolávať. (je to v prospech užívateľa OA)
Príjem z OA podlieha dani z príjmu! (zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
Osobný asistenti musia podať daňové priznania (OA podľa § 6 ods. 2 písm. b) príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním) za rok 2008 na tlačivách platných pre rok 2008 ešte v slovenských korunách. Výslednú sumu treba prepočítať konverzným kurzom na euro, zaokrúhliť na eurocenty nadol a zaplatiť príslušnému správcovi dane už v eurách. Daňové priznania treba podať najneskôr do 31.marca 2009 na príslušný Daňový úrad podľa trvalého bydliska.
Paušálne daňové výdavky!
Paušálne daňové výdavky si môže uplatniť osobný asistent vo výške 40% z príjmu. Daňovník, ktorý si uplatní daňový výdavok nemusí ho preukazovať.

Pridala -ib-
Späť na obsah
Späť na obsah