Nahor
Vyhodnotenie činnosti a aktivít SMR a KK za rok 2009

1. Pripravili sme rekondično-integračný pobyt pre deti, ich rodičov a mladých
      reumatikov  v Liptovskom Jáne.

2. Zabezpečili sme rozvoj
www.mojareuma.sk , vytvorili sme nové rubriky.

3. Zorganizovali sme kurz anglického jazyka pre členov Výboru prostredníctvom programu Skype.

4. Úspešne sme zorganizovali zbierku z 2% daní z príjmov FO a PO v prospech aktivít LPRe - SMR a Klubu Kĺbik.

5. Zorganizovali sme Benefičné predstavenie DINO - Drápačky pri príležitosti Svetového d
ňa reumatizmu v Národnom osvetovom centre - Dom umenia Piešťany spojenú s vernisážou obrazov L. Svorovej a M. Tudíka a vyhlásením novinárskej súťaže KROK 2009.

6. Skrášlenie priestorov v  detských izbách NÚRCH-u farebnými obrazmi, Aktualizovali sme nástenku a plochy na to určené v NÚRCH. čiastočne  splnené Plágátiky na izby o info o LPRe SR, SMR, KK.
·Obrázky na izby putovali priamo z vernisáže 24.10.2009 DU Piešťany              
·Nástenky v NÚRCH s info. o SMR a KK

7. Aktívne sme sa zúčastnili na prednáškach, na odborných podujatiach a prezentáciách:
- Workshop vo Varšave d
ňa 9.-12. marca 2009
- 53. zjazd slovenských a českých reumatológov v Starom Smokovci
- III. Siťajovo predvianočné sympózium v Piešťanoch
- Konferencia EULAR/PARE - Congress 2009, Tallin /partner EULAR/
- Účasť na odbornom Fóre pre ľudí s RA v Prahe d
ňa 23.-25. september 2009

8.Vypracovali sme projekty, dohody o spolupráci s prispievateľmi.

9. Pripravili sme DVD nahrávku dvoch cvičebných zostáv na precvičenie celého tela pre deti s JIA a pre dospelých s RA v spolupráci s rehabilitačným oddelením NÚRCH.

10. Iniciovali sme kampa
ň na podporu zriadenia pracovnej pozície sociálneho pracovníka v NÚRCH a klinického psychológa, v spolupráci s centrálnou LPRe SR.

11. Úspešne sa rozbehli aktivity ohľadne problematiky Reuma a materstvo - uskutočnila sa anketa.

12. Publikovali sme články, vytvárali  materiál na propagáciu problematiky ľudí s
           reumatickým ochorením /regionálne i celoslovenské médiá, časopis Humanita, rozhlas,
           televízia, web stránka/.

13. Zorganizovali sme súťaže KROK 2008 pre novinárov, ktorí píšu o reumatikoch, 
       o problematike reumatizmu. Pacienti, čitatelia sa mohli on-line zapojiť a 
       prostredníctvom webu prideľovať svoje hlasy, ktoré boli napísané a publikované
       v ostatnom období 5 - 8 rokov.
14. Zúčastnili sme sa na III. ročníku Behu a chôdze pre zdravie v Starom Smokovci  
             a Liptovskom Jáne.

15. Poskytovali sme sociálno-konzultačné poradenstvo, pomoc a poradenstvo pri odstra
ňovaní architektonických bariér pre členov.

16. Pripomienkovali sme vznikajúce zákony, ktoré ovplyv
ňujú život ľudí so špeciálnymi potrebami a tiež odstraňovanie diskriminačných zvyklostí a nedostatkov v už platných zákonoch.


17. Pripomienkovali sme štúdie o bezbariérovom turizme v Slovenskej republike pre Ministerstvo hospodárstva SR  prostredníctvom NROZP v SR.

18. Uskutočnili sme pravidelné zasadnutia Výboru LPRe-SMR (vždy prvý pondelok v mesiaci).

19. Viedli sme administratívno-organizačné práce na riadení LPRe-SMR .

20. Budovali sme modernú databázu členskej základne LPRe-SMR a KK.Vyhodnotenie spracovala: Bc. Jana Dobšovičová Černáková,
d
ňa 27.01.2010