Nahor
Stručný prehľad aktivít a podujatí LPRe - SMR v roku 2010

1. Pravidelné zasadnutia Výboru LPRe-SMR (vždy prvý pondelok v mesiaci)
2. Administratíva a organizačné práce na riadení LPRe-SMR 
3. Budovanie modernej databázy členskej základne LPRe-SMR a KK
4. Rozvoj
www.mojareuma.sk , spustenie chatu, 
5. Štart hlasovania v Novinárskej pocty KROK 2009 od 1.5. - 20.10.2010,
6. Účasť na odborných podujatiach doma i v zahraničí
7. Rekondično-integračný pobyt pre 50 účastníkov LPRe-SMR a KK
    od 11. - 17. júla 2010
8. Krst dvoch DVD s cvičebnými zostavami JIA a RA,
9. Reedícia knižky Kamienky z mozaiky v dvojjazyčnej mutácii Sj a Aj,
10. Informačno-propagačná kampa
ň LPRe - SMR v médiách,
11. Tvorba a krst maskotov LPRe-SMR a KK,
12. Tlačová konferencia pri príležitosti Svetového d
ňa reumatizmu,
13. Vyhodnotenie Novinárskej pocty a vyhlásenie výsledkov 23.10.2010 na Benefícii,
14. Vernisáž obrazov a fotografií členov LPRe-SMR a KK  v NOC - Dom umenia Piešťany,
15. 4. ročníka Behu reumatikov a reumatológov........,
16. Slávnostný večer s programom - Benefícia 2010 23.10.2010 od 18.h. DU Piešťany,
17. Poradenstvo a odborná pomoc členom v oblasti odstra
ňovania architektonických bariér v
      domácom prostredí a eliminácia sociálnych znevýhodnení členov Ligy,
18. Prehĺbenie spolupráce s miestnymi pobočkami LPRe SR,
19. Pracovné víkendové stretnutia Výboru LPRe-SMR s členskou základ
ňou:
·slávnostné zasadnutie Výboru,
·výročná členská schôdza LPRe-SMR,
·prednášky, prezentácie a edulácia:
    
Tematické okruhy prednášok:
a)celoročne prebieha skype kurz AJ (Mgr. M. Godányiová)
b)prednáška s reumatologičkou - pediater o JIA (MUDr. E. Košková)
c)prednáška „Rodina s postihnutým dieťaťom“ (J.D.Černáková)
d)prednáška a tréning - psychológ - relaxačné techniky, sebapoznanie,
e)kurz reumatológa  - "Kurz pohybovej liečby pri osteoporóze -  pre pacientov“ (MUDr. Ďurišová)
f)školenie členov Výboru v IT (Ing. R. Regiec)
g)odborná prednáška - prezentácia tém zo sociálnej oblasti (J.D.Černáková)
h)tréning - ako pracovať v dobrovoľníckej svojpomocnej skupine (J.D.Černáková)
i)motivačný kurz na zlepšenie práce vo Výbore LPRe - SMR( Ing. R. Regiec a J.D.Černáková)