Členské 2010
Milí naši členovia LPRe - SMR a KK!

Od 1. januára 2010 platíme členské do LPRe - SMR resp. KK priamo na účet a to prevodom, alebo vkladom vo VÚB.
Číslo účtu:
1897835356/0200
Variabilný symbol: 2010
Správa pre adresáta:
Vaše meno a priezvisko a /SMR alebo KK/
Výška členského na rok 2010 je min. 3,32 EUR, dobrovoľný príspevok je už len na Vás.


Ak je v jednej rodine viac členov LPRe - SMR, tak do správy pre adresáta treba napísať napr.: Ján Novák 3x

Ďakujeme!

Výbor LPRe - SMR

Noví členovia, stiahnite si prihlášku a pošlite ju poštou na adresu:
Sekretariát LPRe SR,
Nábr. I Krasku č. 4,
921 12 Piešťany
alebo vyplnenú cez e-mail na
sekretariat@mojareuma.sk

Členské 2011
O Z N A M pre členov SMR a KK

D
ňa 11. júla 2010 Členská schôdza LPRe - Sekcie mladých reumatikov schválila úpravu členského príspevku SMR a KK.
Od 1. januára 2011 bude zvýšenie členského príspevku pre členov LPRe - SMR a KK z  3,32€ na celkovú sumu 7,60 €.
Tu si môžete stiahnuť prihlášku za člena do LPRe SMR a KK.

Dávame do pozornosti naším členom, že konečná suma členského 7,60 € pozostáva z dvoch položiek a to 4,95 € ročný príspevok na činnosť Sekcie mladých reumatikov a Klubu Kĺbik plus povinný členský príspevok, ktorý sa odvádza do centrálnej Ligy 2,65€.

Doteraz bol členský príspevok pre jedného člena LPRe - SMR iba 3,32 €. Z toho SMR odvádza povinnú čiastku za každého platiaceho člena do centrálnej LPRe SR v sume 2,65 €. Na činnosť SMR z členského príspevku na jedného člena pripadalo 0,67 €. Táto suma bola neadekvátne nízka a na pomer aktivít, ktoré SMR pre svojich členov pripravuje, už bola značne neúmerná a neúnosná, nezodpovedá ani nákladom potrebným na administratívu evidencie členov, kde sú len poštovné náklady pri posielaní pozvánok alebo upomienok vyššie, ako podiel členského, ktorý doteraz prináležal SMR.
Prednesený návrh bol Členskou schôdzou jednomyseľne schválený
.

Milí naši členovia LPRe - SMR a KK!

Od 1. januára 2011 platíme členské do LPRe - SMR resp. KK priamo na účet a to prevodom alebo vkladom vo VÚB.
Číslo účtu: 1 8 9 7 8 3 5 3 5 6 / 0 2 0 0
Variabilný symbol: 2 0 1 1 Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko a /SMR,  KK/

Výška členského na rok 2011 je min. 7,60 EUR, dobrovoľný príspevok je už len na Vás.
Ak je v jednej rodine viac členov LPRe - SMR, tak do správy pre prijímateľa treba napísať (uviesť) napr.: Ján Novák 3x
Táto zmena bude včas zverejnená na dostupných informačných paneloch v NÚRCH, v Informačnom bulletine a na
www.mojareuma.sk v rubrike „ČLENSTVO“.
Nedoplatky na členskom príspevku za roky 2009 a 2010 môžete doplatiť v doteraz platnej sume 3,32 € na číslo účtu 1897835356/0200 a s príslušným variabilným symbolom 2009 alebo 2010. Podľa Stanov Ligy proti reumatizmu SR sa neplatiči členských príspevkov po dvoch rokoch neplnenia si platobnej povinnosti musia vyradiť z evidencie.
Ďakujeme za porozumenie!
Výbor LPRe -SMR

Ak potrebujete osobnú konzultáciu volajte na 0917 790 264