MEDICÍNSKY SLOVNÍK REUMATIKA 
  (Spracováva Ingrid Regiecová)


  1. Afebrilný - bez horúčky
  2. Akútny - náhly, prudko prebiehajúci, naliehavý, napr. a. zápal. opak 
                     chronický
  3. Analgetický účinok - utišujúci, zmier
ňujúci bolesť
  4. Analgetikum - liek zmier
ňujúci bolesť
  5. Anamnéza - súbor údajov o zdravotnom stave pacienta pred vlastnou 
                         chorobou, o chorobách rodinných príslušníkov, súrodencov a pod.
  6. Anémia - chudokrvnosť, pokles hemoglobínu a červených krviniek
  7. Anemický - chudokrvný
  8. Anestetikum - prostriedok, látka spôsobujúca znecitlivenie, umŕtvenie časti
                             tela pri lekárskych zákrokoch
  9. Anestézia - miestne, alebo celkové znecitlivenie, umŕtvenie
10. Antiflogistikum - látka používaná na liečbu a tlmenie zápalu; protizápalový
                                   liek ako Ibalgin, Flugalin, Veral apod.
11. Artikulárny - kľbový, zhybový
12. Artralgia - bolesť kĺbov
13. Artritída - zápalové bolestivé ochorenie kĺbov sprevádzané rannou
                       stuhnutosťou, rannou,  nočnou a kľudovou bolesťou kĺbov,
                       prítomnosťou výpotku v kĺbovej dutine, opuchom mäkkých tkanív,
                       vo vyšších štádiách spôsobujúce degeneráciu kĺbových štruktúr
14. Artrodéza - umelé, operatívne vykonané znehybnenie, zafixovanie kĺbu, napr.
                          artrodéza zápästia
15. Arthroskopia - miniinvazívna, šetrná  metóda operácie kĺbu uskutočnená
                                zvyčajne troma malými  rezmi  pri ktorých sa zavedie optický
                                prístroj (arthroskop), pomocou ktorého sa vyšetruje kĺbová
                               dutina
16. AS - ankylozujúca spondylitída (bechterev)
17. Autoimunitné ochorenie - ochorenie s takými imunologickými reakciami
                                                    organizmu, pri ktorých telo reaguje na niektoré
                                                    zložky vlastného tela ako na cudzie (napr. RA)
18. Bazálna liečba - základná liečba liekmi typu DMARDs
19. Bechterev (ankylozujúca spondylitída)- celkové chronické ochorenie
                         medzistavcových kĺbov a väzov chrbtice, spôsobujúce stuhnutie
                         chrbtice a postihnutých kĺbov
20. Biologická liečba - nový revolučný typ liečby RA namierený proti TNF a,
                                       indikovaný u pacientov, u  ktorých zlyhala liečba aspo
ň
                                       dvoma chorobu modifikujúcimi liekmi,  z ktorých jeden
                                       bol methotrexat. Napr. Remicade, Humira (Adalimumab),
                                       Enbrel, Etanercept
21. Chronický - dlhotrvajúci, pomaly sa vyvíjajúci. Ch. ochorenie, ch. priebeh.
                           Opak akútny
22. CRP - C-reaktívny proteín
je zápalovým parametrom. Je to nešpecifická
                  reaktívna bielkovina, ktorá sa vyskytuje v krvi počas  zápalových
                 procesov. 
Stanovuje sa v sére. Jeho hodnoty vyššie ako 10 mg/l
             hovoria o prítomnosti dlhšie prebiehajúceho zápalu v organizme.
U
                pacientov so zápalovými chorobami sa CRP zvyšuje a znižuje
                rýchlejšie, ako je rýchlosť sedimentácie červených krviniek.

23. Cushingoidný syndróm - syndróm naliatych líc, tzv. mesiačikovitá tvár
24. Cytostatiká - látky potláčajúce rast nádorového tkaniva, napr. methotrexat
25. Denzitometria - nebolestivé vyšetrenie denznej hustoty kostnej hmoty
26. Diagnostika - rozpoznávanie chorôb
27. Diagnóza - zistenie, rozpoznanie a pomenovanie choroby na základe
                         vyšetrenia chorého

28. Dislokácia - zmena polohy, chorobné posunutie orgánu, jeho časti  z
                           pôvodnej fyziologickej polohy, napr. dislokácia krčnej chrbtice

29. DMARDs - disease modifying anti-rheumatic drugs, chorobu modifikujúce
                         (ovplyv
ňujúce) lieky
30. Edém - opuch, napr. zápalový edém
31. EKG - elektrokardiografia, elektrokardiogram, monitorovanie činnosti srdca a
                  jeho záznam
32. Eliminovať - vylúčiť, ostrániť, napr. nežiadúce účinky liekov
33. Erytrocyty - červené krvinky
34. FW - značka pre sedimentáciu červených krviniek podľa Fahraeusa a
               Westergrena
35. Fyziologický roztok - roztok chloridu sodného vo vode na liečebné al.
                                        výskumné účely
36. Habitus astenický - štíhlejší, slabší typ telesnej stavby, vonkajšieho vzhľadu
37. Halux - vybočený palec na nohách, deformity palcov  a prstov, ktoré je
                   možné operatívne vyrovnať
38. Hematokrit - podiel hustoty bunkových častí krvi a  krvnej plazmy na
                           celkovom objeme krvi, vyjadrený v
39. Hemoglobín - červené krvné farbivo, súčasť červených krviniek 
                             zabezbečujúce prenos kyslíka
40. Idiopatický - vznikajúci z neznámych príčin, nesúvisiaci so zákl. ochorením
41. Indikácia - stanovenie vhodného diagnostického al. liečebného postupu na
                       základe príznakov a priebehu choroby
42. Indikovaný - určený ako vhodný spôsob, postup liečenia
43. Intraartikulárny - vyskytujúci sa vnútri kĺbu, i-e podaný do kĺbu, skratka i.a.
44. Intramuskulárny - vnútrosvalový. Intramuskulárna injekcia -injekcia podaná
                                   do svalu
45. Imunita - obranyschopnosť, odolnosť organizmu
46. Imunosupresívum - látka tlmiaca imunitnú reakciu organizmu, napr.
                                      Sandimmun Neoral
47. Imúnny - odolný, i. voči nákaze
48. Infúzia - intravenózny prívod väčšieho množstva tekutiny do organizmu z
                    liečebných príčin
49 .Intravenózny - vnútrožilový, i. injekcia, i. podanie lieku
50. JCA - juvenilná chronická artritída
51. JIA - juvenilná idiopatická artritída
52. Juvenilný - týkajúci sa mladého veku, juvenilné choroby postihujú ľudí v
                         mladom veku
53. Kapilára - vlásočnica, krvná cieva najmenšieho priemeru
54. Kladivkové prsty - bolestivo skrčené, deformované  prsty na nohách s
                                    otlakmi, vznikajúce vo vyššom veku dôsledkom nosenia
                                   nevhodnej obuvi
55. Klinický obraz - ako sa choroba javí lekárovi u chorého na nemocničnom
                                lôžku
56. Kontraindikácia - závažné príčiny vylučujúce použitie urč. lieku, spôsobu
                                  liečby al. urč. výkonu
57. Kontraindikovaný - ako liek, spôsob liečby al. zásah nevhodný, vylúčený
58. Kortikoidy, kortikosteroidy - aktívne steroidy vylučované kôrou nadobličiek,
                                                   používané v lekárstve. V liekovej forme známe
                                                   ako Prednison, Medrol, na vnútrokĺbové podanie 
                                                   ako Depomedrol, Diprophos, Kenalog
59. Koxartróza - artróza bedrových kĺbov
60. Koxy - bedrové kĺby
61. Kryoterapia - liečba  zápalu chladom, prikladaním ľadových obkladov na
                           zapálené kĺby
62. Leukocyty - biele krvinky
63. MCP rady - metakarpálne rady, kostičky záprstia
64. NSAIDs - nesteroidové antireumatiká, napr. Diklofenak
65. Objektívny - zhodujúci sa so skutočnosťou, vychádzajúci z objektívnej
                           skutočnosti, nezaujatý, neosobný, existujúci nezávisle od
                           osobnej mienky, faktický
66. Oligoartritída - postihnuté sú menej ako 4 kĺby
67. Osteoartróza - obvykle len artróza, degeneratívne ochorenie kĺbu, často
                              sprevádzané sekundárnou zápalovou reakciou spojenou so 
                             zvýšenou teplotou nad kĺbom, opuchom, spontánnou,
                            pohybovou alebo palpačnou bolestivosťou, dokonca výpotkom,
                            v aktívnej forme výrazne obmedzujúce funkčnosť postihnutých
                            kĺbov
68. Osteopénia  -
69. Osteoporóza - rednutie kostnej hmoty v starobe následkom nedostatku
                              vápnika, alebo pri niektorých chorobách následkom
                             neúmerného odbúravania vápnika, napr. aj dôsledkom liečby 
                             kortikosteroidmi
70. Palpačná bolestivosť - vyvolaná vyšetrením dotykom, hmatom
71. Patela - jabĺčko, kolenná kosť
72. Patogenéza - vznik a vývoj choroby, priebeh chorobných zmien v tele
73. Perorálny  - ústne podávaný (liek)
74. Polyartritída - zápalové ochorenie niekoľkých kĺbov súčasne
75. Primárny - prvotný, základný, pôvodný, hlavný. Opak sekundárny
76. Progresia - vývoj choroby
77. Progresívny - postupne sa zhoršujúci
78. Progredujúci - postupujúci, šíriaci sa
79. Punkcia - odobratie vzorky tekutiny alebo tkaniva dutou ihlou na diagnostické
                      alebo liečebné účely, napr. punkcia kolena, lumbálna punkcia
80. Punktát - tekutina alebo časti tkanív získané punkciou
81. RA - reumatoidná artritída
82. Regresia - ústup, návrat späť, r. príznakov, choroby
83. Remisia - dočasná úľava choroby v priebehu liečby
84. RF - reumatoidný faktor
85. Rezistencia - schopnosť odolávať, vzdorovať; odolnosť
86. Rezistentný - r. forma ochorenia, r. pacient. Odolávajúci, vzdorujúci,
                            neodpovedajúci na liečbu
87. Sedimentácia -  s. krvi; zápalový parameter, klesanie červených krviniek v
                                plazme
88. Sekundárny - druhotný, nie primárny, vedľajší, následný, získaný,  napr.
                            sekundárna (polieková) osteoporóza, s. anémia
89. Sérum - súčasť krvi, krvná plazma bez súčastí uplat
ňujúcich sa na zrážaní
                    krvi, používaná po obohatení o protilátky aj ako liek
90. Sklerodermia - chorobné zväčšenie a stuhnutie kožného väziva
91. SLE - systémový lupus erythematosus
92. Steroidy - skupina biologicky významných látok, do ktorých patria aj niektoré
                       vitamíny, hormóny
93. Subjektívny - osobný, na základe vlastného, osobného posudzovania vecí;
                            opak objektívny
94. Subkutánny - podkožný, s. injekcia
95. Synovectomia - operatívne odstránenie zapálenej mazotvornej (synoviálnej)
                               blany,  napr. kolena
96. Synovia - kĺbový maz
97. Synoviálna blana  -  blana vylučujúca kĺbový maz
98. Synovitída - zápal mazotvornej blany
99. Systémové ochorenie - postihujúce celý komplex orgánov, napr. kostrový
                                               systém
100. TEP - totálna endoprotéza, umelá náhrada kĺbu
101. TNF a - tumor nekrotizujúci  faktor alfa. Uplat
ňuje sa v patogenéze RA. V
                     posledných rokoch sa používa biologická liečba TNF a vo forme
                     monoklonálnych protilátok TNF a, ktorá je schopná tlmiť zápalový
                     proces pri viacerých formách RA ( Znižuje CRP v sére). TNF a je
                    kľúčový cytokín zápalovej odpovede, ktorá je súčasťou kaskády
                    zápalu prebiehajúceho pri RA a niektorých autoimunitných
                    ochoreniach.
102. Trombocyty - krvné doštičky zodpovedné za zrážanie krvi , po poranení,
                               poškodení cievnej steny sa zhlukujú a vytvárajú v okolí rany
                               chrasty
103. Véna - žila, cieva vedúca krv k srdcu
104. Venokanyla - trubica vedúca z-do žily
105. Venózny - žilový, v-e podanie lieku
106. Erózia - ohraničený povrchový defekt epitelu
107. Epitel - výstelka
108. Degenerácia - zmena, narušenie,zoslabenie schopnosti, výkonnosti,
        funkcie; RA je degeneratívne  ochorenie spôsobujúce degeneratívne zmeny
        na kĺboch
109. Glukokortikoidy - steroidné hormóny kôry nadobličiek zúčast
ňujúcich sa 
        na  obranných reakciách organizmu
110. Rontgenologické zmeny - štrukturálne zmeny, poškodenia kĺbu
        pozorovateľné na rtg snímkoch pomocou r?ntgenového žiarenia
111. Rtg - rontgen; lekársky prístroj na presvietenie nepriehľadných častí tela
        rontgenovým, elektromagnetickým žiarením na diagnostické účely
112. Zápalové parametre - sedimentácia erytrocitov,CRP, leukocyty
113. Subluxácia - vykĺbenie kĺbu zo svojho prirodzeného miesta, napr. pri RA je
        častým javom subluxovaný, opadnutý palec a pod.
114. Osteopénia  -  štádium pred osteoporózou, začínajúce rednutie kostí
115. Dysplázia - odchylná stavba tela, resp. časti tela spôsobená poruchou rastu
        al. vývoja; napr. d. bedrového kĺbu; dysplastický
116. Malignita - zhubnosť, opak benignita, benígnosť- nezhubnosť
117. Monoartritída - zápal jedného kĺbu
118. Periférne kĺby -končatinové
119. Reiterova choroba
120. Reaktívna artropatia - nešpecifikovaná kĺbová choroba, zmena založená na
        reakcii
121. Artróza - degeneratívna zmena kĺbu, vydretie
122. Bakerove cysty - malé opuzdrené patologické útvary obalenej tekutiny v
        telových tkanivách, pri RA často pod kolenným  kĺbom, sťažujúce až
        znemož
ňujúce bezbolestný pohyb kĺbu, odstraňované operatívne
123. Patologický - chorobný, nezdravý; p.jav
124. Krepitus - pukot v kolene
125. Psoriáza - lupienka; kožná choroba prejavujúca sa nadmernou tvorbou
        striebrolesklých šupín, najmä na kolenách, lakťoch a vlasoch, často
        spojená, súvisiaca s kĺbovým ochorením
126. Posttraumatický - poúrazový, napr. p. šok
127. Benignita - nezhubnosť, opak malignita
128. Femur - stehno , femorálna , stehenná kosť
129. Instabilita - nestálosť, vratkosť, opak stabilita
130. Instilácia - zavádzanie liekového  roztoku do tela po kvapkách; i. obstreku
        do kolena
131. Kontraktúra - reflexné stiahnutie svalu následkom bolestivého dráždenia
132. Subfebrilita - mierne zvýšená telesná teplota, opak afebrilita
133. Kódy diagnóz - medzinárodná klasifikácia chorôb evidovaných pod kódmi,
        napr. M 05 - Séropozitívna reumatoidná artritída, M 08 - Juvenilná artritída,
        M 32 - Systémový lupus erythematosus a pod.
134. Humorálny - súvisiaci s tekutinami organizmu, napr. krvou, výpotkom v
        kĺbe. H-a aktivita
135. Imunodeficiencia - imunologická nedostatočnosť, porucha imunitných
        mechanizmov, nedostatočná obranyschopnosť organizmu
136. Osteoartróza - obvykle len artróza. Najčastejšia forma artritídy, pri kt.
        dochádza k postupnému opotrebovaniu chrupavky chrániacej kĺby. Je to
        degeneratívne ochorenie kĺbu, často sprevádzané sekundárnou zápalovou
        reakciou spojenou so zvýšenou teplotou nad kĺbom, opuchom, spontánnou,
        pohybovou alebo palpačnou bolestivosťou, dokonca výpotkom, v aktívnej
       forme výrazne obmedzujúce funkčnosť postihnutých kĺbov
137.Regenerácia - obnovenie pôvodného stavu
138.Hydrartróza - výpotok v kĺbe
139.Kalcifikácia - (z)vápenatenie, ukladanie solí vápnika do tkanív
140.Kalcium - vápnik, Ca
141.Skolióza - chorobné vychýlenie chrbtice nabok
142.Séronegatívny - nález neprejavený v krvnom sére
143.Séropozitívny - majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére
144.Myopatia - postupné ochabovanie a úbytok svalstva
145.Mykóza - ochorenie vyvolané ples
ňami, hubami
146.Prevencia - predchádzanie chorobám
147.Preskripcia - predpis, napr. p. lieku
148.Gonartróza - artróza, vydretie kolenného kĺbu
149.Intramuskulárny - vnútrosvalový. Intramuskulárna injekcia -injekcia podaná
       do svalu, skratka i.m.
150.Atrofia - zmenšenie, oslabenie, ochabnutie orgánu, napr.  a. svalu
151.Punkcia - odobratie vzorky tekutiny alebo tkaniva dutou ihlou (vypungovanie)
       na diagnostické alebo liečebné účely, napr. punkcia kolena, lumbálna
       punkcia
152.Balottement pately - 'tancovanie' jabĺčka ako prejav výpotku v kolennom
       kĺbe pri palpačnom vyšetrení
153.Retrakcia - sťahovanie
154.Flexia - ohyb, ohýbanie
155.Extenzia - naťahovanie
156.MCP, DIP a PIP - označenie kĺbov, ktoré spájajú jednotlivé články prsta
157.PIP - proximálny kĺb prsta (prvý)
158.MCP - mediálny kĺb prsta (stredný)
159.DIP - distálny (dolný, posledný) kĺb prsta
160.Rotácia - otočenie, rotačný, otáčavý pohyb
161.Extenzia - rozsah, naťahovanie, vyrovnanie;  e. pohybu kĺbu
162.Hyperlordóza - nadmerné prehnutie chrbtice smerom dopredu
163.Hypermobilita - nadmerná, zvýšená  mobilita, pohyblivosť; h. kĺbu
164.Deficit - nedostatok; d. úchopu, uzáveru päste
165.Deformácia - zmena tvaru, podoby; d. prstov pri RA
166.Deformita - vrodená al. získaná tvarová odchýlka tela
167.Kolaps - ochabnutie, zlyhanie činnosti nejakého orgánu; skolabované
       zápästie
168.Progresia - vývoj, postup, zhoršenie choroby
169.Dg - diagnóza
170.Terapia - liečba
171.RS - ranná stuhnutosť kĺbov
172.Bilaterálne - obojstranne
173.Symptóm - príznak choroby
174.Symptomatická liečba - liečenie príznakov, nie príčin choroby
175.Syndróm - súbor príznakov (symptómov), kt. charakterizujú určitý chorobný
       stav
176.Korekcia - oprava, úprava, náprava; k. jazvy
177.Deštrukcia - zničenie, rozrušenie, porušenie; d. kĺbovej chrupavky
178.Symetrický - súmerný; s-é postihnutie kĺbov - rovnaké na oboch stranách
       tela
179.Sakroilikiálny - týkajúci sa bedrovej a krížovej oblasti
180.Spinálny - týkajúci sa chrbtice, kostného výbežku-spina, miechy; s-a
       anestézia
181.Epidurálny - týkajúci sa časti ľudskej chrbtice vnútri miechového kanála; e-a
       anestézia
182.Katéter - cievka, trubica slúžiaca na vyšetrovanie,vyplachovanie telových
       dutín
183.Katetrizácia -zavedenie cievky do dutiny nejakého orgánu, napr. k.
       močového mechúra - cievkovanie
184.Fraktúra  - zlomenina
185.Parenterálny - podávaný mimo tráviaceho traktu, teda pod kožu, do svalu a
       do žily; p-e aplikácie liekov, infúzií
186.Lokalizácia - určenie miesta, polohy; l. bolesti, zápalu
187.Lokálny - miestny; l-e umŕtvenie
188.Placebo - falošné, prázdne liečivo, zdanlivý liek obsahujúci farmakologicky
       nepôsobivé látky
189.Placebo efekt - dosiahnutie zlepšenia stavu pacienta na základe jeho
       presvedčenia, že užíva skutočný liek
190.Insuficiencia - nedostatočnosť, slabosť, zlyhanie činnosti orgánu
191.Gastrointestinálny - týkajúci sa tráviaceho traktu
192.GIT - gastrointestinálna intolerancia
193.Intolerancia - neznášanlivosť
194.Aplikácia - podanie, použitie lieku, liečby
195.Absorbovať , absorpcia - vstrebať, pohltiť, prijať, nasať;  vstrebanie,
       pohltenie, prijatie, nasatie
196.Skelet - kostra
197.Imunosupresia  -  utlmenie imunitných reakcií organizmu
198.Imunostimulácia - zvyšovanie obranyschopnosti organizmu 
199.Gáza - riedky obväzový materiál
200.Bandáž - ovínadlo, pevný obväz na fixovanie častí tela
201.Fixácia, fixovať - upevnenie, znehybnenie; spevniť, znehybniť časť tela v
       určitej polohe obväzom, dlahou
202.Faktor - dôležitý činiteľ; Rh-faktor, dedičný faktor
203.Tolerancia - schopnosť organizmu znášať určité látky, návyk na liečivo
204.Redukcia - obmedzenie, zníženie; r. potreby liečby
205.Nauzea - pocit žalúdočnej nevoľnosti, nutkanie na vracanie
206.Narkotikum - látka vyvolávajúca celkové znecitlivenie, stratu vnímania
       bolesti
207.Narkóza - strata vedomia  a citlivosti, celkové znecitlivenie narkotikom pri
       bolestivých úkonoch, operáciách
208.Farmakologický - súvisiaci s liekmi, ich užívaním, účinkom
209.Medicínsky - lekársky
210.Acidum folicum - kyselina listová
211.Magnézium - horčík, Mg
212.Aktiferrin - liek na doplnenie nedostatku železa v organizme
213.Hypertenzia - zvýšenie tlaku
214.Hypotenzia - zníženie tlaku
215.Hypotéza - domnienka, predpoklad
216.Perspektíva - vyhliadka do budúcnosti, čo sa dá očakávať
217.Pozitívny - 1. potvrdzujúci; p. výsledok vyšetrenia, potvrdzujúci výskyt
       ochorenia   2.želateľný, napr. p. účinok liečby na priebeh choroby
218.Negatívny - 1.   vylučujúci ; n. výsledok vyšetrenia, vylučujúci výskyt
       ochorenia 2.neželateľný, napr. n . účinok liečby na priebeh choroby
219.Implantát - časť tkaniva zavedená, implantovaná do iného tkaniva, al.
       organizmu
220.Protéza - umelá náhrada kĺbu, časti tela
221.Lordóza - prehnutie chrbtice dopredu; krčná l., bedrová l.; opak kyfóza
222.Kyfóza - oblúkovité prehnutie chrbtice dozadu; opak lordóza
223.Extrakcia - vytrhnutie (zuba), vybratie cudzieho telesa z rany; extrahovať
224.Fertilita, fertilný - plodnosť, plodný
225.Infertilita, infertilný - neplodnosť, neplodný
226.Psychosomatický - majúci vzťah medzi fyzickým/telesným a
       psychickým/duševným; napr. psychosomatické ochorenie (aj RA), kde
       zdanlivo „len“ telesné ochorenie je kladne alebo  záporne ovplyvnené
       psychikou, duševným prežívaním pacienta
227.Somatický - týkajúci sa tela, telesný, fyzický
228.Fyzický - telesný, hmotný
229.Psychický  - duševný
230.Fyzioterapia - fyzikálna terapia, liečba fyzikálnymi metódami  (vodoliečba,
       elektroliečba...)používaná v rehabilitácii a v kúpeľnej liečbe
231.Spazmus - mimovoľný svalový kŕč  často sprevádzaný bolesťou
232.Dekubit - preležanina, odumretie tkaniva u dlhšie ležiacich pacientov
233.Dehydratovaný, dehydrovaný - odvodnený, s nedostatkom tekutín v tele
234.Sepsa -ľudovo otrava krvi, zaplavenie organizmu baktériami , je ťažká
       infekcia, sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou
       zápalových mechanizmov
Slovník reumatika
Slovník sociálnych termínov
Copyright © Mojareuma.sk Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie, reprodukovanie, imitovanie, distribúcia, publikovanie, či iné používanie akýchkoľvek informácií, fotografií, obrázkov, animácií a iných grafických prvkov alebo ich častí tejto internetovej stránky v akejkoľvek podobe je možné iba na základe predchádzajúceho výslovného písomného povolenia vlastníka stránky.
Prípadné porušenie ustanovení Autorského zákona a podmienok používania tejto internetovej stránky je predmetom občiansko-právnej a tresto-právnej zodpovednosti, trestá sa podľa platných zákonov Slovenskej republiky a jeho porušitelia budú žalovaní v maximálnom zákonnom rozsahu.