ZŤP a cestovanie vlakom

Preprava zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007 ES platnou účinnosťou od 3.12.2009 „Zdravotne postihnutá osoba“ alebo „osoba so zníženou pohyblivosťou“ (ďalej len ZPO/OZP) je každá osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená pre akékoľvek fyzické postihnutie, duševné postihnutie alebo poškodenie, alebo iný dôvod postihnutia v dôsledku veku, a ktorej situácia si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich jej potrebám.

Spôsobom objednávania prepravy
ZPO/OZP môže požiadať o prepravu a o poskytnutie pomoci písomne alebo telefonicky. Treba tak urobiť najneskôr 48 hodín pred uskutočnením cesty. A to v kontaktnom centre (ďalej len KC) na telefónnom čísle 18 188, ktoré je dostupné 24 hodín denne. O prepravu a poskytnutie pomoci je možné požiadať v rezervačnom pracovisku, zákazníckych centrách alebo v pokladniciach na vlakovej stanici. Prijatie objednávky neznamená automaticky súhlas na prepravu. K dohodnutej preprave je cestujúci povinný dostaviť sa najneskôr 30 minút pred odchodom vlaku. Na vlakovej stanici sa musí prihlásiť u oprávneného zamestnanca, ktoré mu oznámilo KC po schválení objednávky na prepravu.

Čo sa uvádza v objednávke?
Meno, priezvisko a adresa objednávateľa
Meno, priezvisko a adresa cestujúceho, číslo preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, ak je vlastníkom preukazu
Telefonický kontakt (na vyrozumenie prijatia alebo zamietnutia podanej objednávky na prepravu)
Číslo vlaku, ktorým sa má preprava uskutočniť, dátum odchodu vlaku, nástupnú a cieľovú stanicu
Požiadavka o pomoc - individuálna a konkrétna pomoc akú žiadateľ potrebuje
Druh použitého vozíka (mechanický alebo elektrický)

Zľava pre držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S
-Pre držiteľov preukazu sa poskytuje zľava 50% z obyčajného cestovného 2. voz
ňovej triede vlakov osobnej prepravy.
-Držiteľ ZŤP-S má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni.
-Ak dieťa do dovŕšenia 6 roku veku je držiteľom ktoréhokoľvek preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, v oboch prípadoch má nárok na bezplatnú prepravu vlakom aj jeho sprievodca.
-Na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Trenčianskej elektrickej železnice sa poskytuje zľava 50%

Kto môže - nemôže byť sprievodcom
Sprievodcom držiteľa ZŤP-S môže byť osoba staršia ako 15 rokov, pes so špeciálnym výcvikom /vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes/. V prípade nevidiaceho cestujúceho môže byť sprievodcom aj dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku. Sprievodcom držiteľa preukazu ZŤP-S nemôže byť držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

Preprava osôb ZPO/OZP
Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím /prípadne aj so sprievodcom/ odkázané na vozík /vrátane vozíka/, ZPO/OZP sa prepravujú vo vlakoch, ktorých sú radené špeciálne vozne s kupé pre imobilných cestujúcich, vrátane upraveného sanitárneho zariadenia. Vo vybraných vlakoch so špeciálnymi voz
ňami sú radené zdvíhacie hydraulické plošiny. Súčasne môžu byť prepravovaní dvaja imobilní cestujúci na vozíkoch. Je možné si dohodnúť v rámci dostupných možností dopravcu prepravu aj vo vozňoch, ktoré nie sú na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku uspôsobené. Ak je ZPO/OZP prepravovaná v služobnom vozni, môže sa s ním prepravovať aj jeden sprievodca. Ak má cestujúci na vozíku ďalšieho sprievodcu, ten je povinný zaujať miesto v najbližšom vozni.

Mimoriadna preprava v iných vlakoch ako vo vlakoch s pravidelne radeným voz
ňom na prepravu ZPO/OZP
ZSSK si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku v prípade závažných prevádzkových alebo technických dôvodov. Podľa prepravy nie je vylúčené, aby KC dohodlo prepravu v rámci svojich možností aj v iných voz
ňoch.

Poznámka (rôzne)
-Vozík ZPO/OZP musí mať funkčnú brzdu, ktorou sa zaistí proti samovoľnému pohybu počas jazdy.
-Ak je pes sprievodcom ZŤP-S, nemusí mať ochranný košík. Majiteľ psa so špeciálnym výcvikom vlastní „preukaz vodiaceho psa so špeciálnym výcvikom“, ktorý je povinný predložiť na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu.
-Ak držiteľ preukazu ZŤP-S je sprevádzaný viac ako jedným sprievodcom, každý ďalší sprievodca je povinný zaplatiť obyčajné cestovné alebo zľavnené cestovné, na aké má nárok.
-V Cestovnom poriadku Železníc Slovenskej republiky sú vlaky označené symbolom imobilného cestujúceho na vozíku.(týmito vlakmi sa prepravujú ZPO/OZP)
-Pre ZPO/OZP sú radené vozne vo vlakoch so zdvíhacou hydraulickou plošinou /zoznam vlakov na web stránke/ alebo bez zdvíhacej plošiny s oddielom pre prepravu imobilných cestujúcich /zoznam vlakov na web stránke/. Informácie o d
ňoch, v ktorých vlaky premávajú nájdete v Cestovnom poriadku 2009-2010 platného do 11.12.2010

Kontakt na akékoľvek informácie, zaslanie objednávky o prepravu a pomoc pri cestovaní
Rezervačné pracovisko Bratislava od 7.30-17.30h, číslo tel. 02/2029 5508 alebo
rip.ba@slovakrail.sk <mailto:rip.ba@slovakrail.sk>
Kontaktné centrum non-stop, číslo telefónu (421) 18 188 alebo
info@slovakrail.sk <mailto:info@slovakrail.sk>
Zákaznícke centrá po Slovensku: Liptovský Mikuláš, Zvolen, Humenné, Poprad - Tatry, Prešov, Košice - železničná stanica, Košice - Železničná ulica, Nové Zámky, Bratislava - hlavná stanica, Bratislava - Hodžovo námestie /presné kontakty nájdete na web stránke Železníc/

                                                                    Zdroj:
www.slovakrail.sk <http://www.slovakrail.sk>

Späť na obsah
Späť na obsah